Doelstelling


De Stichting Begraafplaats Wyns (SBW) is opgericht in 2013 toen de Protestantse Gemeente Trynnwalden de begraafplaats samen met de kerk overgedragen heeft aan het dorp Wyns.

De stichting heeft ten doel de begraafplaats met bomen, beplanting, hekwerk,
toegangspaden en de op de begraafplaats aanwezige grafmonumenten duurzaam te
onderhouden en in stand te houden. Deze onderdelen bepalen samen met het
monumentale kerkgebouw een belangrijk deel van het dorpsgezicht.
Daarnaast moet de stichting zorg dragen voor een goede administratie over
de nog bestaande grafrechten van de graven op deze begraafplaats. Dit is vertaald in de hieronder genoemde uitgangspunten. Deze komen overeen met de statutaire doelstellingen:

a.  Het (doen) beheren en (doen) onderhouden van de graven en het terrein
    van de begraafplaats rondom de Vituskerk te Wyns.

b.  Het (doen) voeren van de administratie over de grafrechten van de graven
     op de begraafplaats behorende bij voormeld kerkgebouw.

c.  Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in
    de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.